Ekspertiz Başvurusu

Ekspertiz Hakkında Yasal Bilgi
Değerleme faaliyeti; sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklık, kurum ve kuruluşlarca; (a) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca değerleme yaptırılması zorunlu tutulan, (b) TMS/TFRS çerçevesinde değerinin tespiti gerekli olan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin Kurul düzenlemeleri ve Kurulca kabul edilen değerleme standartları çerçevesinde bağımsız olarak takdir edilmesidir.

(DEĞERLEME FAALİYETİ; ancak bu Tebliğ kapsamında Kurulca yetkilendirilmiş değerleme kuruluşları tarafından yapılabilir.

DEĞERLEME KURULUŞU: MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan değerleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere örgütlenmiş, Kanunda değerleme kuruluşu olarak ifade edilen ve Kurulca yetkilendirilmiş anonim şirketlerdir.

DEĞERLEME SÖZLEŞMESİ: MADDE 23 - (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesi kapsamında değerleme faaliyetinde bulunulabilmesi için değerleme kuruluşu ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen, her bir değerleme raporu için ayrı olmak üzere bir değerleme sözleşmesi imzalanması zorunludur. Ancak 1 yıldan fazla süreyle veya Kanunun 57 nci maddesi kapsamında yapılacak değerleme faaliyetlerinde; birden fazla değerleme raporu için tek bir sözleşme imzalanabilir.

ÜCRET: MADDE 24 – (1) Değerleme hizmeti karşılığında alınacak ücret, Kanun 76 ncı maddesi uyarınca belirlenen asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin tutarlarına ve sınırlarına ilişkin esaslara uygun olmak koşuluyla değerleme kuruluşu ve müşteri arasında serbestçe belirlenir. Ancak bu ücret her koşulda;
(a) Önceden kararlaştırılmış bir değer tahminine bağlanamaz.
(b) Değerleme faaliyetinin tamamlanmasından sonra belirlenemez.
(c) Ödenmesi herhangi bir şarta bağlı olamaz.