Bilgiler

Gayrimenkulün Yaşamımızdaki Yeri ve Küresel Bazda Konumu

Gayrimenkul, fiziksel bir varlık olan arazi ve bu arazi üzerine insanlar tarafından yapılmış yapılar olarak tanımlanır. Bu tanım içerisinde gayrimenkulleri (konut nitelikli) yerleşim amaçlı yapılar ile (ofis, alış veriş merkezleri gibi ticari yapılar); fabrika, imalathane gibi sınaî yapılar) – (hastane, kreş gibi sıhhi ve sosyal yapılar) – (dini yapılar) – (Resmi kurumlar gibi idari yapılar) ve (arazi, tarla gibi) yerleşime imkân vermeyen yapılar şeklinde iki gruba ayırmak mümkündür.

Genel olarak değerlendirildiğinde, arsa piyasası, yapı malzemesi, araç gereç, dayanıklı tüketim ve iş gücü piyasalarıyla olan bağlantıları nedeniyle gayrimenkul piyasası her zaman için ülke ekonomilerinin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu çerçevede gayrimenkul piyasasının konut piyasası, ticari mülk piyasası, sanayi piyasası, tarımsal piyasa, özel amaçlı piyasa (otel-turizm, eğlence gibi) yer almaktadır. İlgili piyasalarda, piyasalara ilişkin farklı unsurlar değer takdiri üzerinde önemli farklılıklar yaratabilmektedir.

Örneğin, konut piyasalarının analizinde analiz edilen bölgenin nüfusu, hane halkı büyüklüğü ve sayısı, hane halkı artış ve azalış hızları, hane halkı yaş dağılımı bileşimi, kişi başına ve hane halkı başına gelir, tasarruf düzeyleri, çevredeki sosyal donatılar ve destek tesisler, konuta ilişkin nitel ve nicel özellikler gibi faktörler etkili olurken; perakende piyasasının analizinde ticaret yöresinin, hane halkı büyüklüğü ve sayısı, kişi başına ve hane halkı başına harcanabilir gelir, boşluk ve doluluk oranları, perakende tesislerin çekiciliğini etkileyen unsurlar, perakende tesisine erişim ve ulaşım maliyetleri etkili olabilmektedir.  

Diğer taraftan, ofis piyasalarının analizinde bölgenin ofis yeri olarak işverenleri, tercih edenleri ve bu firmaların tahmini personel gereksinimleri, ofisin merkezi iş alanı ve kent dışı gelişim içindeki konumu, boşluk ve doluluk oranları, inşaat kalitesi, yönetim profesyonelliği ve diğer kiracılar gibi ofis binasının çekiciliğini etkileyen faktörler ile lokanta, dükkân, eğlence yeri gibi destek tesislerin mevcudiyeti, ulaşım sistemlerine erişim ve ulaşım maliyeti etkili olurken; sanayi piyasasının analizinde hammaddenin mevcudiyeti veya hammaddeye ulaşılabilirlik, vasıflı ve vasıfsız işgücünün güncel ve tahmin edilebilen bulunabilirliği, toplam istihdamdaki büyüme, piyasanın organize olup olmadığı ve altyapı imkânlarından yararlanma durumu, karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu gibi ulaşım sistemlerine erişim ve maliyeti gibi faktörler etkili olabilmektedir.
Tarımsal mülk piyasası analizinde ise, Ürün piyasası, toprağın verimliliği, ekolojik ve çevresel konular, konu tarımsal bölgenin özelliği, uzun vadeli devlet politikaları ve sübvansiyonlar, yeraltı suyu rezervleri gibi faktörler etkili olabilmektedir.  

Ancak yine de ülke koşulları ve piyasa dinamikleri dikkate alındığında, yukarıda belirtilen piyasalar içerisinde konut olarak kullanılan yapıların gayrimenkul türleri içerisinde en fazla önem verilmesi gereken yapılar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Konut, en geniş ifadesi ile insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayan ve toplumun en temel birimi olan aileyi bir arada tutan fiziksel ve moral mekanlar bütünü olarak tanımlanabilir. Konut niteliğindeki gayrimenkuller gelecek dönemler için bir güvence, bir yatırım aracı ya da gerektiğinde teminat olarak gösterilebilen bir mal özelliğine de sahiptirler. Konut sahibi olma olgusu bazı toplumlarda sosyal güvencenin değişmez bir parçası olarak kabul edilmektedir.  

Gelişmiş ülkelerde hane halkı konut sahipliği oranları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yüzde 69, Avrupa Birliği (AB)’nde ise ortalama olarak yüzde 65 düzeyindedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılı Türkiye Nüfus ve Konut Araştırması sonuçları incelendiğinde, Türkiye genelinde kentsel hane halkının konut sahipliği oranı, ABD ve AB ortalaması ile karşılaştırıldığında bu ülkeler ile yakın sonuçlar vermektedir. Türkiye’de hane halkının yüzde 67,3’ü konut sahibidir. Toplam hane halkının yüzde 23,8’i ise kiracı durumundadır; geri kalan yüzde 8,9’luk kesim ise lojmanda oturan, ev sahibi olmayan ama kira ödemeyen, bilinmeyen ve diğeri temsil etmektedir.
Gayrimenkul Değerleme Nedir?

Bir gayrimenkul veya gayrimenkul projesinin güncel piyasa koşullarına göre olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yapılan araştırmalarda elde edilen verilere dayanarak belirlenmesidir.Ülkemizde gayrimenkul...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Kimdir?

Gayrimenkul Değerleme Uzman Yardımcısı : Bir gayrimenkul veya gayrimenkul projesinin güncel piyasa koşullarına göre olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yapılan araştırmalarda elde edilen verilere dayanarak...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Raporu Nasıl Hazırlanır?

Gayrimenkul değerleme işlemi, talep sonrasında taşınmaza dair TAKBİS belgesinin internet üzerinden temin edilmesi sonrasında işe uygun deneyime sahip uzmanın görevlendirilmesi ile başlar. TAKBİS belgesi taşınmazın tapu sicilindeki...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Raporunun Hazırlama Süreçleri

1. Değerlemenin TanımlanmasıTaşınmazın tanımıTaşınmazın mülkiyet haklarının tanımıRaporun kullanımıDeğer tanımıDeğer tarihiDeğerlemenin kapsamıDiğer sınırlayıcı koşullar2. Ön Analiz Veri Seçimi ve ToplanmasıGenelÖzelRekabetçi...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Raporu Neler İçerir?

Gayrimenkul değerleme raporu, o taşınmaza dair TAKBİS belgesi, (taşınmazın tapu sicili kaydını, teknik bilgilerini, mülkiyet bilgilerini, taşınmaz üzerinde mevcut kısıtlamaları vs. bilgileri içermektedir.) Bu belgeye ek...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Raporunu Ne Amaçla Kullanılır?

Sahip olduğumuz veya almayı düşündüğümüz her türlü gayrimenkulün yasal durumu, belgelere ve kayıtlara olan uyumu, mevcut ve olası riskleri, olumlu ve olumsuz özellikleri ile güncel piyasa koşullarındaki değerini öğrenmek,...

Detaylar
Değerleme Yöntemleri

Gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir ve gerçekçi yaklaşım gerçekleşen alım - satım fiyatlarının konu edildiği piyasa değeri yaklaşımıdır. Piyasa Değeri Analizi verileri yeterli düzeyde ve karşılaştırılabilir nitelikte...

Detaylar
Maliyet Yöntemi

Kullanılan bu yöntem, belirli bir mülkün satın alınması yerine kişinin ya o mülkün tıpatıp aynısını veya aynı yararı sağlayacak başka bir mülkü inşa edebileceği olasılığını dikkate alır. Gayrimenkul bağlamında, insanların...

Detaylar
Gelir Yöntemi

Taşınmazların, getirmesi olası olan gelirlere göre değeri belirlenebiliyorsa, bu durumda Gelir yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde, bir taşınmazın değerinin belirlenmesinde kriter, elde edilebilecek net gelir oluyor. Bu...

Detaylar
Emsal Karşılaştırma Yöntemi

Kullanılan bu yöntem; benzer mülklerin satışını ve ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar. Genel olarak değerlemesi yapılan bir mülk, açık piyasada gerçekleştirilen...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Raporunun Geçerlilik Şartları

Ülke genel ekonomik koşullarında değişiklik olmaması,Ülke siyasi yapısında büyük değişiklikler olmaması,Doğal afetler sonucu gayrimenkulde ve bölgede zarar oluşmaması,Toplumsal hareketler sonucu gayrimenkulde ekonomik...

Detaylar
Gayrimenkul Değerleme Raporunun Uygunluk Beyanı

Yapılan değerleme çalışmasının SPK mevzuatlarına ve UDES Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiği ve aşağıdaki hususların teyidi ile sağlandığı beyan olunur. Raporda sunulan bulgular değerleme uzmanlarının...

Detaylar